Επικαιρότητα

Η "Μαύρη Παρασκευή" δεν είναι γιορτή, είναι καφρίλα εργοδοτική-καταναλωτική

24/11/2016

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής

Με περίσσια περηφάνια η αλυσίδα πολυκαταστημάτων public μέσα από μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι στις 25/11 φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη "black Friday". Πρόκειται για έναν προερχόμενο εξ Αμερικής θεσμό με «μοναδικές προσφορές για λίγες ώρες». Το νέο αναμεταδίδεται από ένα σωρό ενημερωτικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα σαν μια πρωτοποριακή κίνηση...

Ωστό­σο, κα­νείς δε φαί­νε­ται να το ψά­χνει λίγο πα­ρα­πά­νω για το τί πραγ­μα­τι­κά ση­μαί­νει αυτή η "black Friday" τόσο σε σχέση με τις κα­τα­να­λω­τι­κές συ­νή­θειες που δια­μορ­φώ­νει, όσο και σε σχέση με τη δο­κι­μα­σία που συ­νι­στά για τους ερ­γα­ζό­με­νους στα κα­τα­στή­μα­τα. Ούτε και κάνει κά­ποιες ανα­φο­ρές στις χα­ο­τι­κές κα­τα­στά­σεις που δια­μορ­φώ­νο­νται μέσα στα κα­τα­στή­μα­τα (στο δια­δί­κτυο υπάρ­χουν άπει­ρα σχε­τι­κά videos) ή ακόμα και για τους θα­νά­τους και τους τραυ­μα­τι­σμούς που έχουν συ­ντε­λε­στεί και σχε­τί­ζο­νται με αυτή (7 και 98 αντί­στοι­χα τα τε­λευ­ταία χρό­νια στις ΗΠΑ). Οι κα­τα­να­λω­τές, που μπο­ρεί να πε­ρι­μέ­νουν και ώρες έξω από τα μα­γα­ζιά για να προ­λά­βουν τις προ­σφο­ρές, κα­τα­λή­γουν να πο­δο­πα­τιού­νται και να πλα­κώ­νο­νται κυ­ριο­λε­κτι­κά με­τα­ξύ τους. Και βέ­βαια η μανία τους παίρ­νει σβάρ­να και τους ερ­γα­ζό­με­νους, που πέρα από τον υψηλό και εντα­τι­κο­ποι­η­μέ­νο φόρτο ερ­γα­σί­ας που τους επι­βάλ­λε­ται στο πλαί­σιο της "black Friday", έχουν να εξυ­πη­ρε­τή­σουν-αντι­με­τω­πί­σουν τους λυσ­σα­σμέ­νους κα­τα­να­λω­τές. Αλλά ου­σια­στι­κά και τις σω­μα­τι­κές επι­θέ­σεις τους στο πέ­ρα­σμα τους από τους δια­δρό­μους στην ανα­ζή­τη­ση των προ­σφο­ρών. Μά­λι­στα, το 2008 ένας 34χρο­νος ερ­γά­της της Wal-Mart έχασε τη ζωή του, όταν πο­δο­πα­τή­θη­κε κυ­ριο­λε­κτι­κά από 200 πε­ρί­που κα­τα­να­λω­τές.

 

Αυτός είναι λοι­πόν ο θε­σμός που με τόση πε­ρη­φά­νια τα public φέρ­νουν στην Ελ­λά­δα. Προ­φα­νώς, αυτό το κρού­σμα ερ­γο­δο­τι­κής κα­φρί­λας δεν απο­τε­λεί μια εξαί­ρε­ση. Είναι μια πτυχή -και μά­λι­στα κάπως «μαύρη»- της συ­νο­λι­κής επί­θε­σης των ερ­γο­δο­τών και του κα­πι­τα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος απέ­να­ντι στα ερ­γα­τι­κά μας συμ­φέ­ρο­ντα και δι­καιώ­μα­τα, τη ζωή και την αξιο­πρέ­πειά μας. Έρ­χε­ται να συ­μπλη­ρώ­σει την όλη δυ­σχε­ρή κα­τά­στα­ση που βιώ­νου­με, με τους μι­σθούς-ψί­χου­λα ή και τη μη κα­τα­βο­λή δε­δου­λευ­μέ­νων, τις απο­λύ­σεις και την ανερ­γία, την ερ­γα­σια­κή επι­σφά­λεια, τις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, τις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, τη δου­λειά τις Κυ­ρια­κές, την ορ­θο­στα­σία,...

 

Κι αν εμείς σαφώς και δεν έχου­με κά­ποιο ζή­τη­μα με τις «καλές τιμές», μι­λώ­ντας για τις «ευ­και­ρί­ες» που προ­σφέ­ρει το public στο πλαί­σιο της "black Friday" (και μά­λι­στα σε μια πε­ρί­ο­δο που ση­μειώ­νει κερ­δο­φο­ρία), ο νους μας πάει αυ­τό­μα­τα στους «μι­σθούς-ψί­χου­λα» που προ­σφέ­ρο­νται στους συ­να­δέλ­φους μας. Φαί­νε­ται ότι για την ερ­γο­δο­σία των public οι «καλές τιμές» πάνε πα­κέ­το με την κα­κή-εξευ­τε­λι­στι­κή τιμή της δου­λειάς των ερ­γα­ζο­μέ­νων της.

 

Από την πλευ­ρά μας δε θα στα­μα­τή­σου­με να κα­τα­δει­κνύ­ου­με την ερ­γο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία και να προ­σπα­θού­με να βά­λου­με ένα φρένο σε αυτήν. Και ήδη μέσα στο 2016 κα­τα­δεί­ξα­με ακόμα μια κα­φρί­λα της ερ­γο­δο­σί­ας των public, όταν ενώ επέ­βα­λε στους συ­να­δέλ­φους να δου­λεύ­ουν τις Κυ­ρια­κές, διορ­γά­νω­σε δια­γω­νι­σμό φω­το­γρα­φί­ας με θέμα «οι δικές μας Κυ­ρια­κές» (βλ. «οι δικές μας (...κλεμ­μέ­νες) Κυ­ρια­κές»)

 

Απευ­θυ­νό­με­νοι στους συ­να­δέλ­φους μας θα θέ­λα­με να τους προ­τρέ­ψου­με να μην κά­νουν τί­πο­τε πα­ρα­πά­νω από τις συμ­βα­τι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις και με κάθε τρόπο να γίνει σαφές ότι εμείς οι ερ­γα­ζό­με­νοι αρ­νού­μα­στε να γί­νου­με τα θύ­μα­τα ή οι θη­ριο­δα­μα­στές στην κα­τα­να­λω­τι­κή αρένα που στή­νουν τα αδί­στα­κτα αφε­ντι­κά.

 

Πα­ράλ­λη­λα, κα­λού­με την ερ­γο­δο­σία των public να δώσει ένα τέλος σε αυτά τα κρού­σμα­τα. Και σε κάθε πε­ρί­πτω­ση την κα­θι­στού­με υπεύ­θυ­νη για όποια προ­βλή­μα­τα προ­κύ­ψουν, ιδίως στους συ­να­δέλ­φους μας.

 

Τέλος, απευ­θυ­νό­με­νοι προς τους κα­τα­να­λω­τές δεν μπο­ρού­με παρά να τους ζη­τή­σου­με να αντι­λη­φθούν και τη δική τους ευ­θύ­νη για τις χα­ο­τι­κές-επι­κίν­δυ­νες κα­τα­στά­σεις που δια­μορ­φώ­νο­νται τόσο στις "black Fridays", όσο και σε άλλες στιγ­μές κο­σμο­πλημ­μύ­ρας μέσα στα μα­γα­ζιά. Επί­σης, τους ζη­τά­με να μην κά­νουν την πα­ρα­μι­κρή επι­θε­τι­κή κί­νη­ση προς τους συ­να­δέλ­φους μας. Και τους ση­μειώ­νου­με ότι εμείς οι ερ­γα­ζό­με­νοι δεν εί­μα­στε και ούτε θα γί­νου­με τα προ­ϊ­ό­ντα της κα­νι­βα­λι­στι­κής κα­τα­νά­λω­σης.

 

ΟΙ «ΜΑΥ­ΡΕΣ ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­ΕΣ» ΤΩΝ ΑΔΗ­ΦΑ­ΓΩΝ-ΑΦΕ­ΝΤΙ­ΚΩΝ

ΣΥΜ­ΒΑΛ­ΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑ­ΤΑ­ΣΚΕΥΗ ΑΠΟ­ΚΤΗ­ΝΩ­ΜΕ­ΝΩΝ-ΚΑ­ΤΑ­ΝΑ­ΛΩ­ΤΩΝ

ΜΑΥ­ΡΙ­ΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΕΡ­ΓΑ­ΤΩΝ